شاعرانِ هشت

شعر و عشق و آزادی

گلوله در گلو: فرا روایتی از فرار به سوی روایت/فرهاد چاوشی

در نگاه اول با یک مجموعه ی صوتی از اشعار مواجهیم که توسط شاعرش خوانده شده و این برایمان تازگی ندارد چرا که موارد تقریبا مشابهی در...ادبیات پنجاه سال اخیر ایران و جهان برای این گونه از ارائه ی شعر وجود دارد.
اما دو ویژگی بارز و اساسی در اثر فوق آن را از تمام همتایان خود متمایز - و به زعم من حتا برجسته تر - می نماید:
1- جادوی ایجاد یکپارچگی ساختاری در اثر با مصالح نا همگونی شامل:
- یک خط روایی نامرئی در سر تاسر اثر/
- پانزده قطعه شعر کامل , مجزا با فرم و ساختار های متفاوت/
- پانزده قطعه موسیقی کاملا متفاوت/
- شعر خوانی/
نخ نامرئی
شاعر با قبول این پیش فرض که فرار ازنوعی قصّویّت در خوانش متون عملاً غیر ممکن است, خود آگاهانه هر شعر را یک واحد معنایی مشابه یک کلمه در نظر گرفته و کل اثر را به عنوان یک جمله و با انتخاب هوشمندانه ی اشعار و ترتیب قرار گیری آنها (جانشینی-همنشینی) اثرش را یکپارچه کرده است به طوری که به زعم من باید اشعار را کامل و با ترتیب پیشنهادی شاعر گوش کرد تا بالا ترین حد از ایجاد و بسط معنایی برای مخاطب حاصل آید.


روابط بینامتنی
تمامی پانزده قطعه ی پازل فصل مشترک هایی را نمایان می سازند که ذهن مخاطب فعال را به بازی می گیرد و در عین حال روابط بینامتنی با آثار بزرگانی همچون فروغ ,شاملو و هدایت با نگاهی نقادانه که حاوی نوعی طنز خاص همراه با احترام نیز در جای جای اثر به چشم می آید که در جای دیگری قابل بحث است

2-اجرای صحیح و کامل شعر بجای خواندن شعر.
مبحث اجرا تازه نیست اما رویکرد شاعر در این اثر تازه و به دور از قواعد مرسوم است به نوعی که به زعم من شعر خوانی را به نمایش و اجرای قطعه ایی نمایش رادیویی آن هم به حد کمالش ارتقا می دهد.


(در پایان ذکر این نکته را ضروری می دانم که این یادداشت کارکرد پیش نمایش برای اثر دارد و تنها به همین دلیل سعی کرده ام تا از ارجاعات عینی به اثر بپرهیزم و تنها با دادن این کد ها نوعی مواجه – آن هم در نوع کلی – با اثر را پیشنهاد کنم تا مخاطب حرفه ایی را از لذت کشف و شهود در برخورد های بینامتنی و خط روایی نامرئی اثر محروم نکنم.)

فرهاد چاوشی

  
نویسنده : رضا شنطیا ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠