شاعرانِ هشت

شعر و عشق و آزادی

» دزدی در روز تاریک :: جمعه ٢ امرداد ۱۳٩٤
» یکتای جان :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢
» آه اگر آزادی سرودی می خواند... :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گلوله در گلو: فرا روایتی از فرار به سوی روایت/فرهاد چاوشی :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» گلوله در گلو: شعر و صدای رضا شنطیا :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» به بهانه ی ده سالگی عصر حجر :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» ارزش ورزشی یا ورزش ارزشی؟! :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» پیرامون ادبیات پیرامونی :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» پدر خوانده / شعر و صدای رضا شنطیا :: جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
» نقد عباس فتوت بر عصر حجر؛ کتاب رضا شنطیا (قسمت آخر) :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
» نقد عباس فتوت بر عصر حجر؛ کتاب رضا شنطیا (قسمت سوم) :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» نقد عباس فتوت بر عصر حجر؛ کتاب رضا شنطیا (قسمت دوم) :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» نقد عباس فتوت بر عصر حجر؛ کتاب رضا شنطیا (قسمت اول) :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» عین عصر در ذهن حجر :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
» اینجا تمام حرف‌ها به سنگ ختم می‌شود :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» هفت سنگ در یک مشت :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
» در ستایش کبد خسرو شکیبایی :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
» تقحیقی روی روش خوادن کملات :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» ٍفعلا همین... همین؟ :: جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هستم اگر می روم؛ گر نروم نیستم... :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
» ۳ لوژی... :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» بوی خون خسروان آید همی... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
» آنکه مرگش ميلاد پُر هياهيای هزار شهزاده بود... :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥
» به جای خداحافظی :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۳
» شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۳ :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۳
» به دور از عنوان :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢
» جمعه ۱ اسفند ۱۳۸٢ :: جمعه ۱ اسفند ۱۳۸٢
» شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٢ :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٢
» جمعه ٢٤ بهمن ۱۳۸٢ :: جمعه ٢٤ بهمن ۱۳۸٢
» جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢
» پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٢
» جمعه ۳ بهمن ۱۳۸٢ :: جمعه ۳ بهمن ۱۳۸٢
» جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳۸٢
» جمعه ٥ دی ۱۳۸٢ :: جمعه ٥ دی ۱۳۸٢
» شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٢ :: شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٢
» ادب ـ يات! :: چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢
» تقدیر از تغییر؟ :: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۸٢
» کاملا اتفاقی :: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۸٢
» سنگ گوری برای يك شاعر :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۸٢
» يا هشت :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٢